Biểu phí

Biểu phí dành cho nhà cung cấp

 

Giá trị đơn hàng (VND)

t

T

< 1.000.000

10%

15%

1.000.000 - 100.000.000

5%

10%

> 100.000.000

2%

6%

 

* Trong đó:

- t là tỷ lệ phần trăm đối với đơn hàng thanh toán khi nhận hàng.

- T là tỷ lệ phần trăm đối với đơn hàng thanh toán online.